АММА КОНСУЛТ
Бутикови бизнес консултации

☎  +359 888 009 180     ✉ office@ammaconsult.com       

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА www.ammaconsult.com

 

 

I. Предмет

 

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между АММА КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 205823915 (наричано за краткост „Доставчик“) и Посетителите на уеб-сайта www.ammaconsult.com (наричани за краткост „Посетителите“).
(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

 

II. Данни за титуляра на уебсайт

 

Чл. 2. (1) Информация относно Доставчика:
Наименование: АММА КОНСУЛТ ЕООД
ЕИК: 205823915
Седалище и адрес на управление: гр.София-1336, ж.к.Люлин, бл.325, вх.А, ет.3, ап.8
Данни за кореспонденция: гр.София-1336, ж.к.Люлин, бл.325, вх.А, ет.3, ап.8
(2) Комисия за защита на личните данни: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, София 1592, 02 9153518, 02 9153525, kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg 
 

Чл. 3. Сайтът www.ammaconsult.com предоставя на Посетителите информация относно дейността и услугите на Доставчика, както и достъп до публикуваните новини и материали, възможност за публикуване на мнения и коментари, преглед на каченото съдържание и всякакви действия, които са необходими за пълноценното използване на Сайта по неговото предназначение.


III. Интелектуална собственост

 

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на Доставчика и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Доставчика.
(2) Изображенията в Сайта, както и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Доставчика не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без неговото предварително писмено съгласие.
(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Доставчика, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Чл. 5. (1) Доставчикът не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.
(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Доставчика върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

 

IV. Защита на личните данни

 

Чл. 6. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, изискванията на европейското и българското законодателство, както и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта й в Интернет.
(2) Доставчикът не изпраща идентифицираща информация на трети лица, като техническа информация и информация за ползването на Сайта от Ползвателите се обработва от дружеството, поддържащо платформата, на която е поставен Сайта при спазване на изискванията за защита на личните данни и информационна сигурност.
(3) Доставчикът събира и обработва данни за „бисквитки“ съгласно своята Политика, с която Посетителите се запознават при зареждането на Сайта.

 

V. Изменение на общите условия

 

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като своевременно на Сайта се публикуват изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени. 
(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители от момента на обявяването им на Сайта.

 

VI. Ограничаване на отговорността

 

Чл. 8. (1) Доставчикът предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.
(2) Доставчикът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.
(3) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

 

VII. Други разпоредби

 

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Доставчика при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.
 

Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 

Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 14.10.2019 г.

 

 

Политика за използване на бисквитки („Cookies”)

 

Бисквитките („Cookies”) са малки файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате сайт, и се изпращат чрез ползвания браузър до сървъра на сайта. По този начин сайтът запаметява за определен период от време определен вид информация за Вас (действия и предпочитания). Тази информация помага на сайта да работи добре и да Ви предложи пълните си функционалности. 

Ние събираме единствено напълно необходимите за функционирането на сайта бисквитки („Cookies”), които не изискват лични данни. Можете по всяко време да изтриете от компютъра си бисквитките („Cookies”), както и да блокирате бисквитките („Cookies”) чрез възможностите на използвания от Вас браузър. 

За да получавате безплатния електронен бюлетин използваме платформата Mailchimp, с чиято политика за бисквитките можете да се запознаете на следния адрес: https://mailchimp.com/legal/cookies/

За да получаваме съобщенията Ви, изпратени чрез формата за контакт, и за регистрация за обявени на сайта събития, използваме услугите на СуперХостинг.БГ, с чиято Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy) може да се запознаете на следния адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php#cookie_policy

За да Ви предложим актуална информация за обявени на сайта събития използваме платформата Hello Bar с чиято политика за бисквитките можете да се запознаете на следния адрес: https://www.hellobar.com/privacy-policy/

Използването на страниците ни във Facebook, Instagram, LinkedIn и Twitter води до обработка на вашите лични данни съответно от Facebook, Twitter и LinkedIn. Затова, ние се позоваваме на техните политики за защита на данните, с които можете да се запознаете на следните адреси: https://bg-bg.facebook.com/privacy/explanation; https://twitter.com/en/privacy; https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy